ข่าวประชาสัมพันธ์

25/7/62 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ออกปรับปรุงระบบการรับสัญญาณดาวเทียม DL TV ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านยางสักโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ ตามโครงการจิตอาสา

22/6/62 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำตัวให้แก่ลูกๆ นร. นศ. ใหม่ ตามนโยบาย 11 ดี 11 เก่ง โดยพระอาจารย์สุมโน ภิกขุ วัดทุ่งหนองพอก ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี

20/6/62 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ จัดขึ้นที่แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม  นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2562 ปวช.1 จำนวน 16 คน ปวส.1 จำนวน 12 คน

3/5/62 จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์รับสัญญาณจากสถานีรวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ผู้ร่วมพิธีได้รับชม ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี