ทำเนียบบุคลากร

นายเผด็จศึก แสนุวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ว่าที่ ร.ต คมกริช สายพิณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคมฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศุภพงษ์ บุญประสม
ตำแหน่งครูแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชนาธิป ชุนรัมย์
ตำแหน่งครูแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคมฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา

นายเจษฏาภรณ์ ศรีหาพงษ์
ตำแหน่งครูแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคมฝ่ายวิชากการ