เกี่ยวกับแผนก

เจตนารมณ์

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้น คว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

2. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์ (045)255047, (045)240577 หมายเลขโทรสาร (045)240576 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mail@utc.ac.th. | Design by : @Panyawatn