โครงสร้างหลักสูตร

1 หมวดวิชาสามัญ    24   หน่วยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า 13หน่วยกิต

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า 11หน่วยกิต

2 หมวดวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 62หน่วยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน                     14หน่วยกิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา                  28หน่วยกิต

2.3 วิชาชีพสาขางาน                 ไม่น้อยกว่า 16หน่วยกิต

2.4 โครงการ                             4หน่วยกิต

3 ฝึกงาน       ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร     120ชั่วโมง

รวม ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต