โทรคมนาคมคืออะไร ?

เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้งานระบบสื่อสารอย่างแพร่หลาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบวิทยุและโทรทัสน์กระจายเสียง การสื่อสารผ้านดาวเทียม และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดให้บริการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนของสาขาวิชามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาทิ หลักการของระบบสื่อสาร การออกแบบสายอากาศ และ การสื่อสารทางแสง โดยเหล่าคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และพัฒนาทักษะเพื่อการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต