ต่อเนื่อง ถ่ายทอดสดพิธีเชิญอัฐิพระมงคลกิตติธาดา(หลวงพ่ออมร เขมจิตโต) ประดิษฐานบนเจดีย์ทรงบาตร วัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี